Daftar Simpanan Anggota Gapoktan "SRI SANTOSO"

Desa Banjaranyar Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas

HOME Sri Santoso Sri Rejeki Sri Mulyo Dewi Sri Print Cari

NO NAMA RT RW POKTAN SIMPOK SIMWA SIMSUK JUMLAH
1A. SUJADI31Sri Mulyo50.00048.00013.908111.908
2ACH. BASORI28Sri Rejeki50.00048.00013.908111.908
3ACH. HADIARJO28Sri Rejeki50.00048.00013.908111.908
4ACH. KODRI32Sri Mulyo50.00048.00013.908111.908
5ACH. PARSUDIN38Sri Rejeki50.00048.00013.908111.908
6ACH. SOBARI22Sri Mulyo50.00048.00073.378171.378
7ACH. SUBANDI28Sri Rejeki50.00048.000211.434309.434
8ACH. SUDIARNO18Sri Rejeki50.00048.00013.908111.908
9ACH. SUMARTO S.28Sri Mulyo50.00048.00013.908111.908
10ACH. SUMEDI23Sri Mulyo50.00048.00013.908111.908
11ACH. SYAHUDI, H.18Sri Rejeki50.00048.000142.406240.406
12ACHMAD SALIMI34Sri Santoso50.00048.00013.908111.908
13ACHMAD SUMARDI21Sri Santoso50.00048.00013.908111.908
14ADI WASITO33Sri Santoso50.00048.00013.908111.908
15AGUNG WINARSO11Sri Santoso50.00048.00073.378171.378
16AGUS SUDIYANTO22Sri Santoso50.00048.00013.908111.908
17AGUS SUYANTO22Sri Mulyo50.00048.00013.908111.908
18AHMAD SUMEDI25Sri Rejeki50.00048.00013.908111.908
19AJIS SUPRIYONO47Dewi Sri50.00048.00013.908111.908
20AKHMAD NURIDIN38Sri Rejeki50.00048.00013.908111.908
21AKSIN MANAF11Sri Mulyo50.00048.00013.908111.908
22ALI MUKTADIN24Sri Santoso50.00048.00013.908111.908
23AMIN KWATTO, H.11Sri Santoso50.00048.00073.378171.378
24AMIN MAFRUDIN38Sri Rejeki50.00048.00013.908111.908
25ARIS BUDIANTI22Sri Santoso50.00048.00091.431189.431
26ARJO SUWITO13Sri Santoso50.00048.00013.908111.908
27ATIK KURNIATI24Sri Mulyo50.00048.000211.434309.434
28ATMO WANDAR21Sri Santoso50.00048.00013.908111.908
29AWIT KURNIANI24Sri Santoso50.00048.000142.406240.406
30AZIZ AMALUDIN16Dewi Sri 50.00048.00073.378171.378
31BAHRUDIN, H.25Sri Rejeki50.00048.00013.908111.908
32BARIYAH31Sri Rejeki50.00048.00013.908111.908
33BOGI BUDI SISWOYO24Sri Mulyo50.00048.00013.908111.908
34BROTO SUHARTO28Sri Rejeki50.00048.00013.908111.908
35BUDI HARJONO32Sri Mulyo50.00048.00013.908111.908
36BUDI SUROSO, H.21Sri Rejeki50.00048.00073.378171.378
37BUDI WAHYONO16Dewi Sri50.00048.00013.908111.908
38BUDIAJI28Sri Santoso50.00048.00013.908111.908
39BUDIARJO22Sri Santoso50.00048.00073.378171.378
40BUDIONO18Sri Rejeki50.00048.00013.908111.908
41CHOERUDIN, H.34Sri Rejeki50.00048.00013.908111.908
42DARSONO32Sri Santoso50.00048.00073.378171.378
43DARSONO47Sri Santoso50.00048.00073.378171.378
44DARSONO II47Sri Santoso50.00048.00013.908111.908
45DARSONO KASRONI23Sri Santoso50.00048.00013.908111.908
46DEDI SUTOMO32Sri Mulyo50.00048.00073.378171.378
47DJUREMI32Sri Rejeki50.00048.00073.378171.378
48Drs. MUNDIRIN32Sri Mulyo50.00048.00013.908111.908
49DUL MUNGIN13Sri Mulyo50.00048.00073.378171.378
50EDY PURNOMO18Sri Rejeki48.000010.81058.810
51EKA IRAWATI,S.H.I37Sri Santoso50.00048.00073.378171.378
52ENDRO SATOTO22Sri Santoso50.00024.00012.42186.421
53FAOZI SODAR21Sri Rejeki50.00048.00013.908111.908
54FATIMAH11Sri Santoso50.00048.00013.908111.908
55FATONI25Sri Mulyo50.00048.00013.908111.908
56HADI SUPARNO37Sri Santoso50.00048.00073.378171.378
57HADI SUPENO21Sri Mulyo50.00024.00012.42186.421
58HADI SUROSO, H.37Dewi Sri50.00048.00073.378171.378
59HADI SUTARNO32Sri Santoso50.00048.00013.908111.908
60HADI WINANTO28Sri Rejeki50.00048.00013.908111.908
61HAMIDI34Sri Mulyo50.00048.00013.908111.908
62HIRAN37Bina Karya Sejahtera50.00048.00073.378171.378
63HOFUR28Sri Rejeki50.00048.00013.908111.908
64ICHWANI31Sri Santoso50.00048.00073.378171.378
65IKHMARUN15Sri Rejeki50.00048.00013.908111.908
66IMAM SAEFUDIN28Sri Santoso50.00048.00013.908111.908
67IMAM SEFUDIN28Sri Santoso50.00048.00073.378171.378
68IMAM SUTARDJO17Dewi Sri50.00048.00073.378171.378
69INDI SETYOWATI21Sri Mulyo50.00048.000142.406240.406
70JAMILAH32Sri Santoso50.00048.00013.908111.908
71JASMIN37Dewi Sri50.00048.00013.908111.908
72JIHUN28Sri Rejeki50.00048.00073.378171.378
73JUMAR47Dewi Sri 50.00048.00073.378171.378
74JUNEDI37Dewi Sri50.00048.00013.908111.908
75JUNEDI28Sri Rejeki50.00048.00013.908111.908
76KARMONO12Sri Rejeki50.00048.00073.378171.378
77KARNO25Sri Santoso50.00048.00073.378171.378
78KARSITI11Sri Santoso50.00048.00013.908111.908
79KASMIARJI18Sri Rejeki50.00048.00013.908111.908
80KASRONI23Sri Santoso50.00048.00073.378171.378
81KISMAN37Dewi Sri 50.00048.00013.908111.908
82KUNARDI12Sri Mulyo50.00048.00013.908111.908
83KUSMADI35Dewi Sri50.00048.00013.908111.908
84KUSMEDI 17Dewi Sri50.00048.00013.908111.908
85KUSMEDI AL NARDI23Sri Mulyo50.00048.00073.378171.378
86KUSNO WALUYO47Dewi Sri 50.00048.00073.378171.378
87KUSWANDI33Dewi Sri 50.00048.00073.378171.378
88KUSWEDI33Dewi Sri50.00048.00013.908111.908
89LATIPAH22Sri Santoso50.00048.00013.908111.908
90MACHINU24Sri Mulyo50.00048.00013.908111.908
91MACHURI23Sri Santoso50.00048.00073.378171.378
92MACHWITO37Dewi Sri50.00048.00013.908111.908
93MAD ROSIDI27Dewi Sri50.00048.00013.908111.908
94MAD SUBIKHAN38Sri Rejeki50.00048.00013.908111.908
95MAD SUKARJO22Sri Mulyo50.00048.00073.378171.378
96MAHADI47Dewi sri50.00048.00013.908111.908
97MAHUDI33Dewi Sri50.00024.00012.42186.421
98MAHYUDI12Sri Mulyo50.00048.00073.378171.378
99MAKSUDI13Sri Santoso50.00048.00073.378171.378
100MANSUR, H.12Sri Mulyo50.00048.00013.908111.908
101MARDIMAN17Dewi Sri50.00048.00013.908111.908
102MICHROJI47Dewi Sri 50.00048.00073.378171.378
103MINARJI13Sri Santoso50.00048.00013.908111.908
104MINARJO23Sri Mulyo50.00048.00013.908111.908
105MINARTO24Sri Rejeki50.00048.00013.908111.908
106MISEM24Sri Santoso50.00048.00013.908111.908
107MISWANTO32Sri Santoso50.00048.00013.908111.908
108MUCHEDI25Sri Rejeki50.00048.00013.908111.908
109MUGIHARJO32Sri Santoso50.00048.00013.908111.908
110MUJERI13Sri Mulyo50.00048.00013.908111.908
111MULYONO47Dewi Sri50.00048.00013.908111.908
112MUNARTO21Sri Santoso50.00048.00073.378171.378
113MURTINI33Sri Mulyo50.00048.00013.908111.908
114MUSLIHAN25Dewi Sri 50.00048.00073.378171.378
115NAWIARJI32Sri Mulyo50.00048.00013.908111.908
116NGAISAH, Hj.21Sri Mulyo50.00048.00013.908111.908
117NURCHASANAH, Hj.13Sri Mulyo50.00048.000142.406240.406
118NURMAHASIM13Sri Santoso50.00048.00073.378171.378
119PARIYEM, Hj.32Sri Mulyo50.00048.00073.378171.378
120PARSEM, Hj.37Dewi Sri 50.00048.000142.406240.406
121PARSINU28Sri Rejeki50.00048.00013.908111.908
122PARTINAH18Sri Santoso50.00048.00013.908111.908
123POKTAN SRI SANTOSO47Sri Santoso50.00048.000147.716245.716
124PUJI WIARTO32Sri Santoso50.00048.00073.378171.378
125PURWANTO38Sri Rejeki50.00048.00013.908111.908
126RATIWEN35Dewi Sri50.00048.00013.908111.908
127RAWINAH, Hj.37Dewi Sri50.00048.00013.908111.908
128RIDWAN, BA, H.M.34Sri Rejeki50.00048.00073.378171.378
129ROHKMAT28Sri Rejeki50.00048.00013.908111.908
130ROKHIM18Sri Rejeki50.00048.00073.378171.378
131ROKHMAT BASUKI11Sri Rejeki50.00048.00013.908111.908
132ROSIMAN24Sri Santoso50.00048.00073.378171.378
133ROSIMAN II24Sri Santoso50.00048.000142.406240.406
134RUSMIARTO KUTIN24Sri Mulyo50.00048.00013.908111.908
135RUSMIYATI14Sri Santoso50.00048.00013.908111.908
136SABAR PRAYITNO, SH21Dewi Sri50.00048.00013.908111.908
137SAHUDI16Dewi Sri 50.00048.00013.908111.908
138SAINI, Hj31Sri Mulyo50.00048.00073.378171.378
139SAKINI23Sri Mulyo50.00048.00013.908111.908
140SALBIYAH32Sri Santoso50.00048.00013.908111.908
141SALIYAH25Dewi Sri 50.00048.00013.908111.908
142SAMHUDI17Dewi sri50.00048.00013.908111.908
143SAMIRAH32Sri Mulyo50.00048.00013.908111.908
144SAMSIDI NUSAM12Sri Santoso50.00048.00013.908111.908
145SAMSUDI SARWIN31Sri Santoso50.00048.00073.378171.378
146SAN SUKARTO37Dewi sri50.00048.00013.908111.908
147SAN SUPARDJO12Sri Mulyo50.00048.00013.908111.908
148SANEM23Sri Mulyo50.00048.00013.908111.908
149SANURI35Dewi Sri50.00048.00013.908111.908
150SANWIARJI SARKIN17Dewi Sri50.00048.00013.908111.908
151SARDJI NOTO S, H.13Sri Mulyo50.00048.000211.434309.434
152SARJANI38Sri Rejeki50.00048.00013.908111.908
153SETYOWATI18Sri Santoso50.00024.00012.42186.421
154SISWO SUMARTO17Dewi Sri50.00048.00013.908111.908
155SITI AMIROH21Sri Santoso50.00048.00013.908111.908
156SOBIKHIN47Dewi Sri 50.00048.00073.378171.378
157SODERI, BA25Sri Rejeki50.00048.00013.908111.908
158SRI YULIATI13Sri Santoso50.00048.00013.908111.908
159SRIYONO13Sri Mulyo50.00048.00013.908111.908
160SUBIYANTO32Sri Santoso50.00048.00073.378171.378
161SUDARTI36Sri Santoso50.00024.000142.702216.702
162SUDIARJO17Dewi Sri50.00048.00013.908111.908
163SUDIARJO31Sri Santoso50.00048.00013.908111.908
164SUDJARWAN14Sri Santoso50.00048.00013.908111.908
165SUGENG SUROYO31Sri Mulyo50.00048.00073.378171.378
166SUHADI27Sri Santoso50.00048.00073.378171.378
167SUHEDI23Sri Rejeki100.00000100.000
168SUJIANTO38Sri Rejeki50.00048.00013.908111.908
169SUKAMTO11Sri Mulyo50.00048.00013.908111.908
170SUKINEM15Dewi Sri50.00048.00013.908111.908
171SUKIRNO 38Sri Rejeki50.00048.00013.908111.908
172SUKIRNO HADI23Sri Mulyo50.00048.00013.908111.908
173SUKIRSO,S.E15Sri Santoso50.00048.00073.378171.378
174SUMADI22Dewi Sri50.00048.00013.908111.908
175SUMARNO SLAMET25Sri Santoso50.00048.00014.333112.333
176SUMARTO47Dewi Sri 50.00048.00073.378171.378
177SUMARWAN32Sri Rejeki50.00048.00013.908111.908
178SUMARYO, H.31Sri Mulyo50.00048.000625.600723.600
179SUMIARTO23Sri Mulyo50.00048.00013.908111.908
180SUMISNO34Sri Mulyo50.00048.00073.378171.378
181SUMIYATI28Sri Rejeki50.00048.00013.908111.908
182SUNARJO23Sri Mulyo50.00048.00013.908111.908
183SUNARYO17Dewi Sri 50.00048.000142.406240.406
184SUNYONO15Sri Santoso50.00048.00073.378171.378
185SUPARJO28Sri Mulyo50.00048.00013.908111.908
186SUPARMI13Sri Santoso50.00048.00067.006165.006
187SUPARTI12Sri Santoso50.00048.00019.218117.218
188SUPIYAH37Dewi Sri50.00048.00073.378171.378
189SURIDAH31Dewi Sri50.00048.00013.908111.908
190SURIPAH23Sri Mulyo50.00048.00013.908111.908
191SURIYAH TASMIREDJA22Sri Santoso50.00048.00073.378171.378
192SUSILOWATI24Sri Mulyo50.00048.00013.908111.908
193SUSMONO35Dewi Sri50.00048.00013.908111.908
194SUSMONO23Sri Mulyo50.00048.00013.908111.908
195SUSWANTO36Dewi Sri50.00048.00013.908111.908
196SUSWATI32Sri Santoso50.00048.00073.378171.378
197SUTARJO33Dewi Sri50.00048.00013.908111.908
198SUTARJO13Sri Mulyo50.00048.00013.908111.908
199SUTARNO12Sri Rejeki50.00048.00013.908111.908
200SUTINI34Sri Mulyo50.00048.00013.908111.908
201SUTRISNO37Dewi Sri 50.00048.00013.908111.908
202SUTRISNO13Sri Santoso50.00048.00013.908111.908
203SUWANTI14Sri Rejeki50.00048.00013.908111.908
204SUWARTI12Sri Santoso50.00048.00013.908111.908
205SUYATNO13Sri Rejeki50.00048.00013.908111.908
206SUYONO48Sri Rejeki50.00048.00073.378171.378
207SYARIF HARTANTO24Sri Santoso50.00024.00012.42186.421
208TACHRONI12Sri Santoso50.00048.00073.378171.378
209TARWAN48Sri Rejeki50.00048.00073.378171.378
210TOBYANI23Sri Mulyo50.00048.00013.908111.908
211TOHARI35Dewi Sri50.00048.00013.908111.908
212TRISNO PRABOWO17Dewi Sri50.00048.00013.908111.908
213TUMIARJI47Dewi Sri50.00048.00013.908111.908
214TURINI33Dewi Sri50.00048.00067.006165.006
215TUSLAM15Sri Mulyo50.00048.00013.908111.908
216WAHYUNI KUSRIYATI13Sri Mulyo50.00048.00073.378171.378
217WAKHIRUN48Sri Santoso50.00048.00073.378171.378
218WARIS HADI S.25Dewi Sri50.00048.00013.908111.908
219WARISUN ARIF B, S.Pd12Sri Rejeki50.00048.00073.378171.378
220WENO HADI S.47Dewi Sri 50.00048.00013.908111.908
221WINARYO23Sri Rejeki50.00048.00073.378171.378
222WIRYODIARDJO16Sri Widodo50.00048.00013.908111.908
223WITOMIHARJO13Sri Santoso50.00048.000142.406240.406
224YASHUDI15Sri Mulyo50.00048.00013.908111.908
225YASMIARJI TURSIN14Sri Santoso50.00048.00013.908111.908
226YASMIREJA12Sri Rejeki50.00048.00013.908111.908
227YUDI SISWANTO16Dewi Sri50.00048.00013.908111.908
228YUSMIARTO38Sri Santoso50.00048.00073.378171.378
229YUSMIARTO11Sri Santoso50.00048.00013.908111.908
230YUSRONI11Sri Mulyo50.00048.00013.908111.908
231YUSWADI31Sri Rejeki50.00048.00013.908111.908
TOTAL11.598.00010.848.0009.440.81731.886.817